Applicatiebeheer & Compliance

Claudia Stammes-Bouterse
Niels de Haan
Laura Schop
Marsha Sandstra-Jonk

Voortgang

Het jaar 2022 is al weer in volle gang en wij hoeven ons geen moment te vervelen.

Wat ons de eerste periode van dit jaar heeft bezig gehouden is o.a.:

 • HVMS heeft DiVerz! inmiddels verlaten en die overgang is vanuit IT ook soepel verlopen.
 • Voor de NDB groep zijn er twee conversies afgerond (Keeman en Dignum).
 • Uniforme schermen (UIV): 90% van de particuliere producten die omgezet moeten worden naar de uniforme schermen zijn inmiddels afgerond
 • Amlin zakelijk is ingericht in ANVA. De volgende stap is inrichting in AWI. Zodra daar meer over bekend is, komen we in de lucht.
 • Alle AGA producten staan op VPI
 • Vrachtauto en landbouwmateriaal van a.s.r. in ingebouwd in ANVA
 • Koppeling met Dispatch (voor schadeafdeling) kan nu via ANVA
 • Zakelijke verzekeringen via AWI af sluiten
 • Overgang naar systeembeheerder Provide
 • Overnemen/oppakken tickets van Johan Molenaar

De komende tijd gaan we ons bezig houden met het afronden van het inrichten van de uniforme schermen particulier en het opstarten van de uniforme inrichting voor de zakelijke schermen waaronder ook inkomen. Ook de naverrekeningsronde komt er weer aan, waarvan de formulieren via FinConnect verstuurd gaan worden.


Projectplanning

Vanuit applicatiebeheer werken wij met een projectplanning. Dit is een afgeleide van de jaarplanning, maar dan specifiek voor alle IT en applicatiebeheer gerelateerde projecten.

De planning is voor iedereen inzichtelijk en te raadplegen:

Op de schijf (g-diverz) ga naar de MAP DIVERZ-ALGEMEEN\COMMUNICATIE en kies vervolgens:
Planning en projecten\Projecten\PROJECTENOVERZICHT PER KWARTAAL\Projectoverzicht 2022
*ieder \ staat voor een map

Je kunt ook de link kopieren en gebruiken:
G:\g-diverz\DIVERZ-ALGEMEEN\COMMUNICATIE\Planning en projecten\Projecten\PROJECTENOVERZICHT PER KWARTAAL\Projectoverzicht 2022


ICT & overgang naar systeembeheerder Provide

Medio maart hebben we via mail gecommuniceerd over de overgang van het technische beheer van het IT-platform van eigen beheer naar Provide. Deze overgang is complex en jullie hebben dit in die periode ook gemerkt.

Inmiddels is het onboardingsproces doorlopen en de overgang afgerond. Vanuit applicatiebeheer is Marsha aanspreekpunt voor de gebruikers en is zij verantwoordelijk voor de contacten met Provide en het monitoren van de SLA.


DiVerz! SupportDesk:

Wij zouden enorm geholpen zijn bij het gebruiken van de DiVerz! SupportDesk. We zijn blij dat steeds meer mensen gebruik maken van de Supportdesk. Het gebeurt echter nog regelmatig dat er gemaild wordt naar het e-mailadres van Claudia, Laura, Marsha, applicatiebeheer, rechtstreeks naar Johan en via Whatsapp.

We willen jullie dringend vragen gebruik te maken van de DiVerz! Supportdesk. Benader  Claudia, Laura, Marsha alleen rechtstreeks als je echt niet verder kunt of ernstige verstoringen. Het overzicht raakt anders helemaal kwijt en daardoor kan het alleen maar langer duren voordat het e.e.a. opgelost is. Alles gaat via Applicatiebeheer dus als de systeembeheerder ingeschakeld moet worden, doet Applicatiebeheer dat.

Nog geen account? Laat het dan even weten. Dan wordt er alsnog een voor je aangemaakt.

Bij spoedzaken zoals een geblokkeerde ANVA en dergelijke mag je ons uiteraard altijd bellen/whatsappen! Voor het melden van issues: https://diverz.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/6

Naleving Sanctiewet

Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne zijn veel nieuwe sanctiemaatregelen afgekondigd. DNB heeft de financiële sector gewezen op het belang van naleving van de Sanctiewet en op het feit dat alle hits gemeld dienen te worden. Hieronder zijn enkele aspecten van naleving van de Sanctiewet nog eens op een rij gezet.
 
Uitgangspunt van de Sanctiewet is dat het verzekeraars, gevolmachtigden en adviseurs verboden is om direct dan wel indirect financiële middelen ter beschikking te stellen of financiële diensten te verlenen aan personen of entiteiten jegens wie een sanctieregime van kracht is. Hieronder volgt een niet-limitatieve opsomming van personen en entiteiten die direct of indirect betrokken (kunnen) zijn bij een financiële dienst of financiële transactie:

 • Klanten;
 • Vertegenwoordigers en gemachtigden van klanten;
 • Bestuurders van klanten;
 • Uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van klanten;

De uiteindelijke belanghebbende (UBO) is de natuurlijke persoon c.q. zijn de natuurlijke personen die (1) 50% of meer eigendomsrechten hebben in een rechtspersoon/entiteit en/of

(2) zeggenschap hebben over die rechtspersoon/entiteit.

Het staat individuele maatschappijen vrij om een lager percentage aan te houden, bijvoorbeeld omdat zij ook producten voeren die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. De Wwft gaat immers uit van een UBO-percentage van meer dan 25%. Dit lagere percentage is niet verplicht. De wettelijke grens (vanuit de Sanctiewet) is namelijk 50% of meer. Gevolmachtigden die met meerdere verzekeraars werken, zullen dan met verschillende percentages rekening dienen te houden. Daar is helaas niets aan te doen; in de laatste versie van de Leidraad Sanctiewet Volmachten staat dat de 50%-norm als uitgangspunt wordt gehanteerd, maar dat maatschappijbeleid hiervan kan afwijken.

 • Aan klanten gerelateerde partijen;
 • Uitkeringsgerechtigden/begunstigden van een verzekering;
 • Wederpartijen bij een schadeverzekering;
 • Wees ook in het bijzonder alert op gesanctioneerde banken en landen.

Van al deze categorieën (rechts)personen en entiteiten bij het afsluiten van een verzekering moet periodiek tijdens de looptijd en bij het doen van een uitkering de identiteit worden vastgesteld en worden nagegaan of een sanctieregime van kracht is. Afhankelijk van het sanctieregime dat van kracht is moeten:

 • Tegoeden en activa worden bevroren;
 • Geen (financiële) middelen ter beschikking worden gesteld, rechtstreeks dan wel middellijk; en/of
 • Geen of alleen onder bepaalde restricties (met ontheffing van het ministerie van Financiën) financiële diensten worden verleend.

In de Leidraad Sanctiewet Volmacht is opgenomen dat als een gevolmachtigde constateert dat de naam van de relatie overeenkomt met een naam op de sanctielijsten, dit ook direct aan alle betrokken partijen (waaronder de verzekeraar) wordt gemeld.
Daarnaast bepaalt de Wft voor de financiële dienstverlener dat o.a. een integere uitoefening van het bedrijf moet worden gewaarborgd. Dit houdt o.a. in dat relaties met cliënten die het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten kunnen schaden niet worden aangegaan of worden beëindigd. Ter bescherming van de reputatie van het eigen bedrijf en van de verzekeringssector kan het van belang zijn extra kritisch te zijn ten aanzien van klanten (en hun UBO’s) die naar de letter niet onder het sanctieregime vallen maar wel degelijk een integriteitsrisico kunnen vormen. Zo zijn er bijvoorbeeld gesanctioneerde natuurlijke personen die hun aandeel in een bedrijf onlangs hebben teruggebracht naar 49 % om maar niet als UBO te kwalificeren.
 
Voor meer informatie over de getroffen sancties tegen Rusland en Oekraïne verwijzen wij naar de informatiepagina van het Verbond van Verzekeraars. Verder verwijzen wij naar het Webinar op 6 april van het Verbond van Verzekeraars over de naleving van de Sanctiewet en de sancties naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

VNAB Sanctieplatform en ANVA

Jullie zijn gewend om via het Sanctiewetportaal van de VNAB de UBO onderzoeken aan te vragen.  Binnen DiVerz! zijn we bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om UBO onderzoeken via ANVA te kunnen starten en beheren. Dat zou weer een uitstap schelen naar het VNAB portaal. Claudia en Niels zijn aan het testen geweest en de eerste resultaten zijn bemoedigend. Zodra we het onderzoek hebben afgerond, zullen we eerst op kleine schaal binnen DiVerz! gaan testen. Wordt vervolgd.

UBO…, leuker kunnen we ’t niet maken, wel makkelijker


Status UBO naveegactie

Begin februari 2022 hebben we een collectief onderzoek gestart voor 701 zakelijke relaties met een volmachtpolis die nog geen UBO onderzoek in VNAB hadden staan. Van die 701 relaties zijn 354 onderzoeken automatisch afgerond zonder dat de klant aangeschreven is. Vervolgens hebben we 189 klanten aangeschreven met het verzoek om een UBO formulier in te vullen. Van die 189 klanten zijn er 58 die het formulier ingevuld hebben. We gaan komende week nog een herinnering sturen voor de 131 klanten van wie we nog geen reactie hebben ontvangen.

Koppeling UBO register Kamer van Koophandel en VNAB

Een aantal van jullie heeft al eens gevraagd of en zo ja wanneer het UBO register van de Kamer van Koophandel ontsloten kan worden en gelinkt kan worden aan de VNAB tool. Zie de PDF bijlage voor de update die het VNAB hierover heeft geschreven.

UBO en verstrijken geldigheidsdatum ingevuld formulier

Een ingevuld UBO formulier is twee jaar geldig. Na deze twee jaar dient de verzekeringnemer een nieuw UBO formulier in te vullen. Van de klanten die in het verleden via het VNAB een UBO formulier hebben ingevuld, zijn er inmiddels ook een deel verlopen omdat de geldigheidsperiode van twee jaar verstreken is. Hiervoor zullen we binnenkort ook opnieuw bij jullie in de lucht komen met het verzoek om de UBO formulieren naar je klant te sturen.

Oekraine en Sanctiemaatregelen

Vanuit de Nederlandse toezichthouder DNB wordt er veel druk uitgeoefend op financiële instellingen waaronder verzekeraars, om zorg te dragen dat de Sanctiemaatregelen die afgekondigd zijn tegen Russische personen en bedrijven, nageleefd worden. Die druk wordt vervolgens door verzekeraars ook bij de gevolmachtigde agenten neergelegd. DiVerz! wordt door verzekeraars benaderd en gevraagd formeel te verklaren dat wij het Sanctiewetbeleid volledig naleven en uitvoeren. Ook hebben we moeten verklaren dat we de 2-jaarlijkse toetsing van handmatig verkregen UBO’s op orde is.

Het voldoen aan de Sanctiewetgeving is in normale omstandigheden al een belangrijk onderwerp voor verzekeraars, maar nu komt het wederom onder een vergrootglas te liggen. Daarom vragen we van jullie je begrip en medewerking om dit noodzakelijke werk uit te voeren.

Alvast bedankt namens DiVerz!